Văn bản theo chủ đề: Văn Bản Trung Ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 274/QĐ-TTg 12/03/2019 V/v phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia
2 679/BHXH-BT 07/03/2019 V/v Hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3 56/2017/TT-BHYT 29/12/2017 Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
4 186/BHXH-CĐBHXH 26/02/2019 V/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
5 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 V/v gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
6 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
7 30/TB-TT 31/01/2019 Về việc thay đổi số điện thoại của Tổng đài Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN
8 35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 V/v Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH
9 157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
10 56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
11 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
12 143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt nam
13 6519/VPCP-KGVX 11/07/2018 V/v nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức
14 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
15 15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
16 4017/BYT-BH 13/07/2018 V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 13/07/2018
17 618/BYT-KCB 25/01/2018 V/v khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực
18 153/QĐ-TTg 30/01/2018 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
19 13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
20 46/2014/QH13 13/06/2014 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
21 58/2014/QH134 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội (2014)
22 44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
23 32/2017/TT-BTTTT 30/01/2018 Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
24 41/2017/TT-BTTTT 30/01/2018 V/v quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
25 4210/QĐ-BYT 20/09/2017 V/v quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
26 21/2016/NĐ-CP 31/03/2016 V/v Quy định về thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH
27 30/2016/NĐ-CP 28/04/2016 V/v Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
28 33/2016/NĐ-CP 10/05/2016 V/v QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN
29 33/2016/NĐ-CP 10/05/2016 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
30 37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
31 47/2016/NĐ-CP 26/12/2015 V/v Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
32 88/2016/NĐ-CP 01/07/2016 V/v Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
33 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
34 166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 V/v Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN
35 2544/QĐ-TTg 30/12/2016 V/v Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
36 44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 V/v Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
37 01/2016/TT-BLĐTBXH 18/02/2016 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
38 49/016/TTLT-BQP-BYT-BTC 14/04/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân tại ngũ, thân nhân
39 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 V/v Quy định về công tác y tế trường học
40 15/2016/TT-BYT 15/05/2016 V/v Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
41 05/2016/TT-BNV 10/06/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện mức lương sơ sở đối với các đối tượng hương lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
42 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 20/06/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
43 23/2016/TT-BLĐTBXH 15/07/2016 V/v Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ
44 25/2016/TT-BLĐTBXH 26/07/2016 V/v Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
45 06/BCĐCCHC 09/08/2016 V/v tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
46 35/2016/TT-BYT 28/09/2016 V/v Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
47 35/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 V/v Thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo QĐ số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
48 1018/TTg-KGVX 10/06/2016 V/V TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
49 34/CT-TTg 26/12/2016 V/v Tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
50 4494/BTC-HCSN 04/04/2017 V/v Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của chính phủ
Tìm kiếm văn bản
đường dây nóng
tổ hỗ trợ thông tin thẻ BHYT
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay6,434
  • Tháng hiện tại68,984
  • Tổng lượt truy cập4,767,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây