BHXH Vinh Long
TÍNH MỨC ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN HÀNG THÁNG
(Chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn hiện tại: 700.000 đồng)
Chọn đối tượng đóng: Chọn đối tượng để xác định mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ
Mức thu nhập hàng tháng (đồng) Chọn mức thu nhập để tính
Phương thức đóng Chọn số tháng đóng

 

THÔNG TIN SỐ TIỀN CẦN ĐÓNG
Đối tượng:  
Mức thu nhập hàng tháng chọn đóng (đồng)  
Phương thức đóng  
Số tiền đối tượng đóng (đồng)  
Số tiền đã được Nhà nước hỗ trợ (đồng)

 

Tính đóng BHXHTN hàng tháng
Tính đóng BHXHTN 1 lần cho những năm còn thiếu
Tính đóng BHXHTN 1 lần cho nhiều năm về sau.